Psycholog

    Psycholog zatrudniony w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, których celem jest poprawa stanu psychicznego mieszkańców; rozwój ich osobowości; minimalizowanie deficytów poznawczych; zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, oraz polepszenie radzenia sobie z nimi; zapobieganie nawrotom choroby psychicznej; pomoc w ostrej fazie choroby; niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania; zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości; wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach; wyzwalanie procesów twórczego działania; wykształcenie motywacji wewnętrznej u mieszkańca, oraz umiejętności wykorzystywania swoich możliwości; wyrabianie postawy zaradności życiowej; rozwój umiejętności interpersonalnych; usamodzielnianie. Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o wywiad, obserwację, testy i kwestionariusze. Program oddziaływań terapeutycznych obejmuje zarówno terapię indywidualną, jak i grupową. Psycholog w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy psychoterapii podtrzymującej i behawioralno-poznawczej.
W zależności od jednostki chorobowej, oraz istoty problemu, wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne. Stosuje również psychorysunek, relaksację i psychoedukację. Prowadzi treningi psychologiczne takie jak: rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacji międzyludzkich, umiejętności prowadzenia rozmowy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zachowania asertywne. Psycholog PDPS ściśle współpracuje z Zespołem Terapeutycznym, uczestnicząc w naradach bieżących grupy.