Dom Pomocy Społecznej

Dom pomocy społecznej jest to instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

  • Osób w podeszłym wieku
  • Osób przewlekle somatycznie chorych
  • Osób przewlekle psychicznie chorych
  • Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  • Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  • Osób niepełnosprawnych fizycznie

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie – Jemielnej, przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Organem wydającym zezwolenie na prowadzenie DPS-u jest wojewoda. Zezwolenie jest wydawane wówczas jeśli ubiegający się o nie:

  • spełnia warunki wymienione w Ustawie o pomocy społecznej
  • spełnia standardy
  • przedstawi wymaganą dokumentację

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony po wizytacji obiektu.

PDPS w Ostrowinie – Jemielnej posiada zezwolenie wojewody dolnośląskiego na czas nieokreślony.