PDPS w Ostrowinie z filią w Jemielnej

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej, jest samodzielną jednostką budżetową powiatu oleśnickiego, wpisaną do prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego rejestru domów pomocy społecznej, pod pozycją 18/2002.

I. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej jest placówką przeznaczoną dla 306 osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) niepełnosprawnych intelektualnie. Nadzór nad jego działalnością sprawuje przez PCPR w Oleśnicy, Starosta Powiatu Oleśnickiego. Dom działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593 z 2004 r, z późniejszymi zmianami),
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r., w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 Nr poz. 964).
  3. Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVII/ 183/2001 z dnia 05 luty 2001 r., w sprawie połączenia powiatowych jednostek organizacyjnych – Domu Pomocy Społecznej w Jemielnej i Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.
  4. Regulaminu Organizacyjnego przyjętego Uchwałą nr 66/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego, z dnia 13 czerwca 2013 r.
  5. Statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, przyjętego przez Radę Powiatu Oleśnickiego uchwałą nr XL/290/2006 z dnia 25 września 2006 roku.
  6. Decyzji Nr PS II.9013/22/2002 z dnia 19 listopada 2002 r., z późn. zmianami: Decyzja Nr PS-KNPS1..9423.9.2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Wojewody Dolnośląskiego

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

  1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Oleśnicki.
  2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Oleśnicki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.
  3. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu. Działa on jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego.

II. ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ

PDPS zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, religijne i inne na poziomie obowiązującego standardu, poprzez:
uwzględnienie w działaniach statutowych stopnia sprawności psychofizycznej mieszkańca;
zabezpieczenie mieszkańcom wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa;
opracowanie indywidualnego planu wspierania dla mieszkańca domu, oraz jego realizacji przez pracownika pierwszego kontaktu i mieszkańca, we współpracy z Zespołem Terapeutyczno – Opiekuńczym jednostki.
Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres wymienionych usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne, spersonalizowane, potrzeby każdego mieszkańca.
W celu określenia indywidualnych potrzeb, oraz zakresu usług dla każdego mieszkańca, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, składające się w z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem podopiecznych.

Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy zbudowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, opracowywanych z jego udziałem, (jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia), oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje tzw. „pracownik pierwszego kontaktu”, a nadzoruje Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego.

Dom świadczy usługi:

1. Bytowe, zapewniając:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości

2. Opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

2. Wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielniania,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

3. Zdrowotne, polegające na:
a) umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
b) działaniach profilaktycznych i promocji zdrowia,
c) umożliwieniu korzystania z pomocy psychologicznej.

W kaplicy odprawiane są nabożeństwa w każdą niedzielę i czwartek, poza tym kapelan katolicki odprawia posługi duszpasterskie bezpośrednio w pokojach mieszkańców.