Zakres usług PDPS

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej świadczy usługi:

w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 • miejsce zamieszkania, w pokojach jedno i wieloosobowych, pokoje dzienne do wypoczynku, teren zielony w formie zabytkowego parku pałacowego, tereny rekreacyjne i spacerowe, wyżywienie, odzież  i obuwie, utrzymanie czystości
 • zaopatrzenie mieszkańców w odzież (zakupami dla mieszkańców nie posiadających  własnej odzieży i obuwia zajmują się pracownicy zespołu opiekunów  i socjalnych).  Każdy mieszkaniec wyposażony jest w odzież i obuwie dostosowane do jego potrzeb, pory roku, w tym:
  • odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy,
  • odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw,
  • bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety,
  • bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety,
  • co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,

W przypadku mieszkańców leżących pracownicy zapewniają zaopatrzenie dostosowując je do potrzeb mieszkańca.

Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn  - przybory do golenia,ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień i pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

       Organizując życie mieszkańców, oraz świadcząc usługi dla nich, Zespół Powiatowego Domu Pomocy Społecznej  uwzględnia zasady: podmiotowego i partnerskiego traktowania, akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców; zapewnienia opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie placówki, oraz w trakcie zajęć poza domem; pełnego dostępu do świadczeń zawartych w ofercie domu, aktywnego trybu życia mieszkańców, przez zaangażowanie w czynności życia codziennego, zabawę, sport, naukę, terapię zajęciową i pracę, przełamania izolacji i monotonii życia mieszkańców, w tym podtrzymywanie więzi z ich rodzinami, oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

opiekuńcze i wspomagające, polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

 • świadczeniu pracy socjalnej,
 • organizacji terapii zajęciowej w pracowniach,
 • ergoterapii poza pracowniami,
 • możliwości korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki, oraz codziennej prasy,  a  także możliwości zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej, organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych, oraz umożliwianiu udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych.

Ponadto dom zapewnia:

 • możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu,
 • regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia  i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu, a także zawsze w godzinach urzędowania dyrektora, bez wyznaczania terminu spotkania.

Potrzeby opiekuńcze i wspomagające,  zaspokajane są także poprzez:

 • oddziaływania medyczne,
 • umożliwianie udziału w usprawniającej terapii zajęciowej, rehabilitacji i innych formach stymulacji  i rozwoju,
 • podnoszenie sprawności  i aktywizowaniu mieszkańców,
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem społecznym
 • działania zmierzającym, do usamodzielnienia mieszkańca (w miarę możliwości), pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych  i przedmiotów wartościowych,
 • finansowanie mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców, oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,

w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe, organizację i realizację rozwoju poznawczego, wyrównywanie braków w maksymalnie możliwym zakresie i kompensację deficytów, zgodnie ze wskazaniami diagnozy pedagogicznej. Mieszkańcom, którzy nie ukończyli 25 roku życia jednostka zapewnia kontynuację nauki na orzeczonym poziomie nauczania.