Misja Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią wJemielnej

Podstawowym zadaniem PDPS w Ostrowinie z filią w Jemielnej, jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki, oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych, w atmosferze serdeczności, troski, z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego. Mieszkańcy tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek i troska o wspólne sprawy. Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności oraz własnego stylu życia, nie naruszając praw innych mieszkańców.