Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano: piątek, 06 maja 2016 Administrator

5 maja, to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych.

Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

Wiele dokumentów międzynarodowych potwierdza prawa człowieka i przeciwstawia się dyskryminacji. Należą do nich między innymi:
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948),
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950),
- Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych (1966),
- Konwencja o prawach dziecka (1989),
- Traktat Amsterdamski (1997),
- Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (2006).
Oto ich przesłanie:
1. Człowiek ma niezbywalną godność przysługującą osobie ludzkiej.
2. Konsekwencją uznania tej godności są przynależne wszystkim, bez jakiejkolwiek różnicy, wolności i prawa człowieka, a wśród nich:
- prawo do życia,
- wolność od tortur oraz innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania,
- prawo do ochrony prawnej,
- prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
- prawo do wolności myśli i sumienia,
- prawo do wyrażania opinii i wolności słowa,
- prawo do wolności zgromadzeń i stowarzyszania się,
- zakaz dyskryminacji,
- prawo do odpowiedniego poziomu życia i do zabezpieczenia społecznego,
- prawo do opieki medycznej,
- prawo do kształcenia się,
- prawo do korzystania i współtworzenia kultury.
(cytat za PSOUU)